Informācija investoriem

AS Grenardi Group emitējis nodrošinātas obligācijas ar likmi 10% gadā.

Paldies!

AS Grenardi Group 2024. gada aprīlī publiskajā obligāciju piedāvājumā veiksmīgi piesaistīja 12 miljonus EUR, pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu par 75%. Paldies katram no vairāk nekā 1300 investoriem, kas izteica uzticību uzņēmumam. Esam pārliecināti, ka kopā sasniegsim jaunas virsotnes.

Par piedāvājumu

No 2024. gada 25. marta līdz 15. aprīlim notika AS Grenardi Group obligāciju publiskais piedāvājums. Kopumā tiek piedāvātas 120 000 obligācijas ar vienas obligācijas nominālvērtību EUR 100 un kopējo summu EUR 12 miljoni. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz pamatprospektu, ko apstiprina Latvijas Banka, un galīgajiem noteikumiem. Apstiprināts publiskā piedāvājuma pamatprospekts un galīgie noteikumi ir pieejami šeit:
Prospekts | Noteikumi | Prezentācija

Raksturlielumi

Procentu likme 10% gadā.
Ikmēneša procentu izmaksa.
Pamatsummas dzēšanas termiņš 3 gadi.
Minimālā investīciju summa EUR 100.
Lojalitātes programma no EUR 500 investīcijas, pieteikšanās līdz 18.05.2024.

Lojalitātes programma
Lojalitātes programmas noteikumi
Lojalitātes programmas privātuma paziņojums

Biežāk uzdotie jautājumi par obligāciju emisiju 2024

 1. Obligācijas ir parāda vērtspapīri (finanšu instrumenti), ar kuru palīdzību investors (ieguldītājs) uz noteiktu laiku par noteiktu procentu likmi aizdod naudu obligāciju emitentam. Obligāciju emitenta pienākums ir regulāri (piemēram, reizi mēnesī vai reizi ceturksnī) maksāt investoriem procentu likmi jeb kuponu, kā arī obligāciju termiņa beigās atmaksāt obligāciju pamatsummu jeb sākotnēji aizņemtos līdzekļus investoriem. Obligāciju emitents var būt valsts, pašvaldība vai uzņēmums, kura plāns ir piesaistīt līdzekļus noteiktiem mērķiem.

 2. Obligāciju publiskajam piedāvājumam un iekļaušanai biržā uzņēmumam ir jāsagatavo prospekts, kuru apstiprina Latvijas Banka. Pamatprospekts ir prospekta veids, kas ļauj emitentam viena gada ietvaros īstenot obligāciju programmu – vairākus obligāciju laidienus. Šajā dokumentā ietver ieguldītājiem būtisku informāciju, lai veiktu pamatotu izvērtējumu par uzņēmuma (emitenta) finanšu rezultātiem un perspektīvām, emisijas mērķiem, riska faktoriem, stratēģiskajiem mērķiem un citiem apvērsumiem pirms uzņēmuma obligāciju iegādes.

 3. Obligāciju publiskais piedāvājums ir uzņēmuma obligāciju publiska piedāvāšana gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem, kurai seko obligāciju iekļaušana biržā. Līdz ar to ikviens interesents, iegādājoties obligācijas, var kļūt par emitenta obligāciju turētāju (obligacionāru). Obligāciju publisko piedāvājumu programmas noteiktajā apmērā emitents var izteikt pēc tam, kad ir saņemts Latvijas Bankas apstiprinājums.

  Ja uzņēmums piedāvā obligācijas investoriem programmas ietvaros, tas nozīmē, kas uzņēmums paredz iespēju noteiktā periodā realizēt vairākus obligāciju laidienus. Katrs publiskais piedāvājums ir izsakāms atbilstoši obligāciju galīgajiem programmas noteikumiem, kuri tiek publicēti emitenta mājaslapā.

  AS Grenardi Group obligāciju emisijas programmas ietvaros tiks emitētas obligācijas vairākos laidienos (angliski – tranche), katram laidienam sagatavojot un publicējot galīgos noteikumus.

 4. Parakstīšanās periods ilgs no 2024. gada 25. marta līdz 2024. gada 15. aprīļa plkst. 12.00.

  Obligāciju iegādes pieteikumu iesniegšanas termiņš pēdējā dienā dažādām bankām var atšķirties, tāpēc aicinām parakstīšanos uz obligācijām neatlikt uz pēdējo brīdi.

  Investori, kuri iesniegs obligāciju iegādes pieteikumus pirmo divu parakstīšanās perioda nedēļu laikā (proti, līdz 8. aprīlim), saņems vismaz 5 obligācijas un nodrošinās sev dalību lojalitātes programmā.

 5. AS Grenardi Group obligācijas ir pieejamas jebkuram privātajam vai institucionālajam investoram, kuram ir atvērts vērtspapīru vai ieguldījumu konts Baltijas komercbankā vai finanšu institūcijā. Tas ir finanšu konta veids, kas paredzēts vērtspapīru glabāšanai un maksājumu veikšanai, veicot vērtspapīru iegādi un pārdošanu. Nereti visērtākā iespēja ir atvērt vērtspapīru vai ieguldījumu kontu bankā, kurā ir atvērts norēķinu konts.

 6. Investori kopumā varēs iegādāties līdz 120 000 AS Grenardi Group obligācijas ar kopējo obligāciju nominālvērtību 12 miljoni eiro un vienas obligācijas nominālvērtību 100 eiro.
  Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir 1 obligācija jeb 100 eiro ar fiksētu gada procentu likmi 10 % apmērā un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi.

 7. AS Grenardi Group piedāvā fiksētu obligāciju kupona likmi 10 % gadā ar ikmēneša kupona (procentu) izmaksu investoram. Tas nozīmē, ka, ieguldot 100 eiro, investors saņems 10 eiro lielu procentu maksājumu par katru pilnu gadu jeb 0,83 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Obligāciju dzēšanas termiņa beigās uzņēmumam ir pienākums atmaksāt investoram arī sākotnējo ieguldījuma pamatsummu.

 8. Procentu likme ir likme, ko emitents saskaņā ar obligāciju pamatprospektu, ko apstiprina Latvijas Banka, un galīgajiem noteikumiem, maksā investoram. Šī likme var būt fiksēta vai mainīga. AS Grenardi Group piedāvā fiksētu procentu likmi, kas nozīmē, ka šī likme obligāciju noteiktajā termiņā nemainīsies.

  Lai investors aprēķinātu kupona (procentu) vērtību naudas izteiksmē, procentu likme ir jāsareizina ar pamatsummu jeb sākotnēji veikto ieguldījumu. Piemēram, ja obligācijas pamatsumma ir 100 eiro un kupona likme ir 10 %, tad investors saņems kupona izmaksu 0,83 eiro apmērā mēnesī jeb 10 eiro apmērā gadā līdz obligāciju dzēšanas termiņam. Obligāciju dzēšanas termiņa beigās investors saņem arī sākotnējā ieguldījuma atmaksu.

 9. Jā, AS Grenardi Group obligāciju emisija tiks nodrošināta ar komercķīlām uz visu AS Grenardi Group meitas sabiedrību aktīviem, kurus galvenokārt veido augstas likviditātes zelta juvelierizstrādājumu preču krājumi.

 10. Ieguldījumi obligācijās ir pakļauti dažādiem riskiem. Ar riskiem, kas saistīti ar AS Grenardi Group obligācijām, investori ir aicināti rūpīgi iepazīties pamatprospektā, kas ir pieejams ŠEIT.

 11. Obligāciju emisijas ietvaros piesaistītos līdzekļus paredzēts izmantot esošo obligāciju refinansēšanai un uzņēmuma izaugsmes finansēšanai – papildu krājumu iegādei, kas nepieciešams tālākai veikalu tīkla un sortimenta paplašināšanai, kā arī esošo un iespējamo nākotnes uzņēmumu iegādes darījumu (M&A) finansēšanai.

  Detalizētāka informācija par finansējuma izlietojumu ir pieejama AS Grenardi Group obligāciju pamatprospektā un galīgajos noteikumos.

 12. Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir 1 obligācija jeb 100 eiro. Maksimālais obligāciju parakstīšanās apjoms nav ierobežots.

  Kad lēmums par obligāciju iegādi ir pieņemts, ir jāiesniedz iegādes rīkojums savā bankā. Ja nav atvērts ieguldījumu vai vērtspapīru konts, tad ar lūgumu par tā atvēršanu jāvēršas savā bankā.

  Katrā bankā parakstīšanās process var nedaudz atšķirties. Atveriet savas bankas tīmekļa vietni, izvēlieties ieguldījumu sadaļu un izpētiet pieejamās iespējas. Dažās bankās var būt nepieciešams parakstīties uz obligācijām manuāli, zvanot vai aizpildot rakstisku pieprasījumu.

  SVARĪGI! Ieguldījumu vai vērtspapīru konta atvēršanas laiks katrā bankā var būt atšķirīgs un ilgt līdz pat nedēļai. Aicinām neatlikt konta atvēršanu uz pēdējo brīdi un laicīgi sazināties ar savu banku.

 13. Latvijā galvenā atšķirība starp kontiem ir nodokļu piemērošanas veids. Ja obligācijas iegādāsies no ieguldījumu konta, iedzīvotāju ienākuma nodoklis būs jāmaksā tikai tad, kad no konta tiks izņemti vairāk līdzekļu, nekā iepriekš tajā ieguldīts. Turpretī, ja iegādāsies obligācijas kā privātpersona savā vērtspapīru kontā, emitenta pienākums ir ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli jau izmaksas brīdī, kā rezultātā savā kontā saņemot mazāku maksājumu – jau pēc nodokļiem.

 14. Latvijas rezidentiem nodoklis netiek ieturēts, ja fiziskai personai vērtspapīri glabājas ieguldījumu kontā. Citādi tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20 % apmērā. No fiziskām personām – citu valstu rezidentiem – un no juridiskam personām nodoklis netiek ieturēts.

 15. Tiem investoriem, kas sākotnējā obligāciju piedāvājumā ieguldīs vairāk nekā 500 EUR, būs iespēja reģistrēties AS Grenardi Group lojalitātes programmai, turpmāk saņemot 15 % atlaidi pirkumiem GRENARDI un GIVEN veikalos, kā arī citus programmas sniegtos labumus, ņemot vērā investīciju apjomu. Aicinām iepazīties ar detalizētiem lojalitātes programmas noteikumiem: grenardi.group/investoriem.

  Reģistrēties lojalitātes programmai var viena mēneša laikā pēc obligāciju emisijas datuma jeb sākot no 2024. gada 18. aprīļa. Pēc reģistrēšanās lojalitātes programmas piedāvātie labumi būs spēkā vienu gadu. Piešķirtā lojalitātes karte ir beztermiņa.

 16. AS Grenardi Group darbojas visās trīs Baltijas valstīs. Emitents AS Grenardi Group ir mātes uzņēmums, kuram pilnībā (100%) pieder divas meitas sabiedrības Latvijā – SIA GIVEN Latvia un SIA Grenardi Latvia, viena Lietuvā – UAB GIVEN Lithuania, kā arī viena Igaunijā – GIVEN Estonia OU.

 17. AS Grenardi Group raksturo mūsdienīga mārketinga pieeja, sākot no tradicionālo un digitālo risinājumu pielietošanas un beidzot ar pārdomātu veikalu izkārtojumu, dizainu un atmosfēru, nodrošinot ērtu un personalizētu klientu apkalpošanas pieredzi. AS Grenardi Group savos veikalos piedāvā ne tikai pasaulē atzītu zīmolu rotas, bet arī pašdarinātas kolekcijas. Grupai ir pārdomāta e-komercijas platforma, caurskatāma uzņēmējdarbība un augsti ESG standarti, kas paredz iespēju robežās atkārtoti izmantot pārstrādātu zeltu un zināmas izcelsmes dārgmetālus un dārgakmeņus. Tāpat Grupa piedāvā dalītos maksājumus kā klātienē, tā e-veikalā, juvelierizstrādājumus padarot arvien pieejamākus plašākai auditorijai.

 18. AS Grenardi Group stratēģija ir turpināt stabilu izaugsmi četros galvenajos virzienos – turpināt ekspansiju un stiprināt tirgus pozīciju, piedāvāt unikālu un plašu sortimentu, nodrošināt apjomradītus ietaupījumus, kā arī rūpēties par klientu pieredzi.

  Grupas stratēģija paredz ievērojamu GIVEN mazumtirdzniecības tīkla paplašināšanos pamatā visās Baltijas valstīs, un, nākotnē, vērtējot potenciālu, arī ārpus šī reģiona. Par lielāko virzītājspēku kalpo mērķis GIVEN veikalus padarīt pēc iespējas pieejamākus, lai tie būtu klientiem viegli sasniedzamā attālumā. Arī e-komercijas platformas gūst arvien lielāku popularitāti, tāpēc Grupas stratēģija ir kļūt par labāko juvelierizstrādājumu e-komercijas platformu Baltijas valstīs. Līdz ar mazumtirdzniecības tīkla paplašināšanos, Grupas mērķis ir panākt apjomradītus ietaupījumus, kas ļauj no sadarbības partneriem saņemt izdevīgākas cenas un maksājumu nosacījumus, kā arī samazināt fiksētās izmaksas uz vienu pārdoto vienību.

  Lai arī AS Grenardi Group jau izceļas ar unikālu piedāvājumu, Grupa turpina strādāt pie tā, lai saviem klientiem nodrošinātu arvien plašāku un daudzveidīgāku sortimentu. Tāpēc Grupas stratēģijā tiek ietverta jaunu ilgtermiņa sadarbību slēgšana, esošo Grupas privāto zīmolu izmantošana, kā arī jaunu zīmolu izstrāde.

  Viena no AS Grenardi Group panākumu atslēgām ir veiksmīgās attiecības ar klientiem. Jau pašlaik Grupai ir vairāk nekā 100 000 lojālo klientu, taču līdz ar pievilcīgākas lojalitātes programmas izstrādi, Grupa plāno savu klientu skaitu tikai palielināt. Tāpat Grupas mērķis ir pilnveidot klientu apkalpošanas pieredzi, piedāvājot dalītos maksājumus kā klātienes veikalos, tā e-veikalos, kā arī sniedzot augstas kvalitātes juvelierizstrādājumu servisu un apkopi.

 19. AS Grenardi Group ir ilgtspējas virziena pionieri Baltijā savā nozarē, kas īpaši pievērš uzmanību izejvielu izcelsmei, dodot priekšroku ētiski iegūtiem materiāliem un  laboratorijās audzētiem dārgakmeņiem, kā arī iesaistās aprites ekonomikā, izvēloties tādus sadarbības partnerus, kas rotu radīšanai izmanto arī pārstrādātu zeltu.

 20. Neauditētie konsolidētie finanšu rezultāti liecina, ka AS Grenardi Group neto apgrozījums 2023. gadā sasniedza 18 miljonus eiro, kas ir par 40 % vairāk nekā 2022. gadā. Apgrozījuma pieaugumu veicināja mazumtirdzniecības tīkla paplašināšanās, pārdošanas apjoma pieaugums esošajā veikalu tīklā un GRENARDI iegāde.

  Grupas EBITDA rādītājs (peļņa pirms procentu, nodokļu un amortizācijas maksājumiem), pērn pieauga par 30%, sasniedzot 2,9 miljonus eiro. Savukārt Grupas koriģētā pro-forma EBITDA, kas iekļauj arī GRENARDI tīkla rezultātus par pilnu 2023. gadu, bija 3,7 miljoni eiro.

  2023. gada beigās AS Grenardi Group Baltijas valstīs bija 82 veikali, no tiem 75 veikali GIVEN un 7 GRENARDI tīklā. Pērn Grupa GIVEN tīklā atvēra 11 jaunus veikalus – divus Latvijā, sešus Lietuvā un trīs Igaunijā.

  Ar detalizētu finanšu pārskatu investori var iepazīties mājaslapas grenardi.group/investoriem sadaļā Pārskati.

 21. Jaunāko informāciju par uzņēmuma AS Grenardi Group aktualitātēm, tai skaitā obligāciju emisijas rezultātiem, investori var saņemt, pierakstoties Nasdaq Baltic ziņu sadaļai vai uzzinot par jaunumiem mūsu tīmekļa vietnē Jaunumi.

Par AS Grenardi Group

AS Grenardi Group ir viens no straujāk augošajiem juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības nozares spēlētājiem ar plašāko veikalu tīklu Baltijā. 2023. gada beigās Grupā ir 82 veikali, no tiem 75 GIVEN un 7 GRENARDI veikalu tīklā. AS Grenardi Group piedāvā rotaslietas gan par pieejamu cenu, gan arī luksusa juvelierizstrādājumu segmentā, un iestājas par skaistumu, mīlestību, radošumu, kā arī ilgtspēju ikviena dzīvē.

chains-visual

24

Darbības gadi

84

Veikali Baltijā

18 mlj. EUR

Apgrozījums 2023 gadā

>120 tūkstoši

Lojālo klientu

>100

Sadarbības partneri

40%

Apgrozījuma pieaugums 2022 vs 2023